ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงาน รับ-จ่ายเงินสด ประปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
15 พ.ย. 2560
82 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
09 ต.ค. 2560
83 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 ต.ค. 2560
84 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ก.ย. 2560
85 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 ส.ค. 2560
86 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 พ.ค. 2560
87 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 พ.ค. 2560
88 ประกาศเทศบาลตำบลกงหรา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 ก.พ. 2560
89 ประกาศเทศบาลตำบลกงหรา เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลกงหรา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 ก.พ. 2560
90 แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
08 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11