ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 พ.ค. 2563
22 ประกาศเทศบาลตำบลกงหรา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 เม.ย. 2563
23 รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 เม.ย. 2563
24 รายงาน 1669 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 เม.ย. 2563
25 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 เม.ย. 2563
26 รายงาน 1669 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 มี.ค. 2563
27 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงหรา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ก.พ. 2563
28 ประกาศเทศบาลตำบลกงหรา เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 ก.พ. 2563
29 รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 ก.พ. 2563
30 รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11