ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ก.พ. 2559
92 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ต.ค. 2558
93 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
71
01 ต.ค. 2558
94 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 มิ.ย. 2558
95 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 ก.พ. 2558
96 ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 ม.ค. 2558
97 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
54
01 ต.ค. 2557
98 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2558-2562) และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
15 ก.ค. 2557
99 ประกาศเทศบาลตำบลกงหราการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
22 ม.ค. 2557
100 รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
21 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11